Vision

Vision och mål, antagna vid församlingens årsmöte 2020-02-02

Forsbrokyrkans församlings vision och mål

Vision
Vi vill att vår gemenskap skall vara en öppen miljö för växande, där vi ger Gud utrymme
att verka i våra liv som enskilda kristna och som församling, så att Jesus Kristus blir tydlig i
oss och i samhället.

”Nycklar” till visionens förverkligande
I församlingens kontinuerliga verksamhet vill vi bejaka följande fokusområden som
särskilt värdefulla för visionens förverkligande: Gudstjänsten, som är den viktigaste
samlingspunkten i församlingens gemenskap, Spa för själen, Fagernäs, smågrupper,
barn- och ungdomsverksamheten, andra samlingar som syftar till andlig fördjupning.

Vi vill:

att våra gudstjänster ärar Gud och väcker längtan att följa Jesus Kristus

  • Vi vill verka för att våra gudstjänster får vara Kristuscentrerade och präglade av hängivenhet, värme och öppenhet för Gud, samt att varje gudstjänstfirare, oavsett ålder och bakgrund, blir sedd och bekräftad. Vi vill vara öppna för att välkomna fler i rollen som gudstjänstledare samt fortsätta vårt ekumeniska samarbete i samband med gudstjänster och liknande samlingar.

betjäna våra medmänniskor, under ledning av den Helige Ande och i Jesu Kristi anda, med
de gåvor, förmågor och platser vi fått att förvalta

  • Vi vill inbjuda till Spa för själen under februari och under hösten om behov och förutsättningar finns. Vi vill verka för att sommargården Fagernäs får vara en miljö med låga trösklar och Jesus Kristus i centrum. Vi vill genom fortsatt ekumeniskt samarbete göra vad vi kan för att möta de diakonala behov som är aktuella. Vi vill stötta vår vänförsamling i Antsla, andra vänner till församlingen samt internationella missionsprojekt i Equmeniakyrkan.

att det ska finnas tillräckligt många smågrupper i församlingen där Gud blir tydlig och människors behov kan mötas

  • Vi vill fortsätta att inbjuda till ”livsnära smågrupper” och vara öppna och lyhörda
  • för behovet av fler grupper samt fler gruppledare.

att barn- och ungdomsverksamheten får präglas av kärlek, glädje och stabilitet

  • Vi vill efter behov och förmåga stötta Forsbrokyrkans ungdom som har ett särskilt ansvar för vår barn- och ungdomsverksamhet. I synnerhet vill vi uppmuntra och ge vårt stöd till söndagsskoleverksamheten.

erbjuda redskap och hjälp till den som vill växa i tro, hopp och kärlek

  • Vi vill regelbundet inbjuda till enklare nattvardsandakter, bibelsamtal och liknande där vi på ett vardagsnära sätt kan få hjälp att leva i visionens förverkligande.